Vård och äldreomsorg

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

Pensionärsråd för vård och äldreomsorg

 

Birgit Nilsson och Lena Svensson är ordinarie representanter för FAS. Lotta Löfgren-Hjelm och Margit Thorén är ersättare.

PENSIONÄRSRÅDET Vård- och äldreförvaltningen 2017-09-25

 

Protokoll för pensionärsrådet Datum: 2017-06-19

Tid: 09.30-12:10

Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Åsikten

Närvarande ledamöter: Ersättare: Ida Legnemark Kerstin Hermansson

Bengt Bohlin

Birgit Nilsson, FAS

Lena Svensson FAS

Monica Golcher, SKPF

Kerstin Sylvan, SKPF

Agneta Nero Andersson, SPF

Kjell Hedendahl, SPF

Harry Odqvist, PRO

Gunvor Andersson, PRO

Övriga:

Maria Nilseus, Stadsledningskansliet Annica Olausson, Vård- och äldreförvaltningen Anette Nordberg, Vård- och äldreförvaltningen

Ulrica Fagerson, Vård- och äldreförvaltningen Angelina Edenvik, Vård- och äldreförvaltningen Veronica Spetz, Vård- och äldreförvaltningen

Malin Länsberg, sekreterare

 

 

1

 

§ 1

Mötet öppnas

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna till mötet som äger rum på Träffpunkt Simonsland

§ 2

Godkännande av dagordning

Tillägg i dagordningen: § 2 b, Upprop § 2 c, Val av justerare

Ändringar i dagordning:

§ 6 Information från Vård- och äldreförvaltningen

Inriktningsdokument för äldreomsorg i Borås Stad Föredragande: Annica Olausson, verksamhetschef för förebyggande/IT-funktionen Klockan: 11.00–11.15

Dagordningen godkänns med redovisade ändringar.

§ 2 b Upprop

§ 2 c Val av justerare

Monica Golcher väljs som justerare.

§ 3

Information från Vård- och äldreförvaltningen

Verksamhetschef för ekonomifunktionen Ulrica Fagerson presenterar budget 2018:1, som är ett budgetförslag från förvaltningens sida. Vård- och äldrenämnden godkände budget 2018:1 2017-08-24 och översändes till Kommunsfullmäktige.

I förslag till budget 2018 för Vård- och äldrenämnden, Budget 2018:1, fördelas kommunbidraget till nämndens verksamheter. De ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna per an-svarsområde redovisas. I budgeten föreslås också hur nämnden ska genomföra de mål som Kom-munfullmäktige gett nämnden.

 

 

2

 

SPF önskar tillägga att det finns behov av fler trygghetsbostäder i Borås Stad. Det är lång väntetid på flera år innan en trygghetsbostad blir tillgänglig.

Ulrica Fagersons presentation bifogas till dagens protokoll.

§ 4

Val av vice ordförande

SPF väljs som vice ordförande. Representanter från SPF är Agneta Nero Andersson och Kjell Hedendahl, som kommer att dela på uppdraget.

Pensionärsrådet beslutar att vice ordförande väljs ett år i taget. Vid varje val väljs föreningen som vice ordförande och delas mellan de två ordinarie representanterna.

§ 5

Återkoppling från föregående pensionärsråd

- Äldreombudsman Maria Nilséus svara på ersättares närvaro vid pensionärsråden. Regle-mentet för pensionärsrådet fastställdes av Kommunfullmäktige 2011-01-27 och revidera-des 2017-04-27. Nästa år kommer reglementet att revideras på nytt och kommer då finns möjlighet att lämna förslag på ändring gällande ersättares närvaro på möte.

 

- Föregående möte fick Pensionärsrådet tre stycken frågor att besvara angående säkerställ-ning av information och kommunikation. Svaren skulle skickas senast den 15 september till kommunikatör Anette Nordberg. Frågorna var följande:

1. Saknar du information om någon del av äldreomsorgen i Borås Stad? Om ja, vad är det för information du saknar?

2. Hur vill ni få ut informationen från Borås Stad om äldreomsorgen? (Broschyrer, intern, muntlig information, annonser m.m.)

3. Hur söker du efter informationen om äldreomsorgen i dag? Endast ett svar har inkommit från SPF. Rådet får nu möjlighet att besvara frågorna på nytt. Sista dag att lämna svar är 15 oktober, svaren mailas till Anette Nordberg, anette.nordberg@boras.se Anledningen till att ett sista datum sätts beror på att Vård- och äldreförvaltningen ska ar-beta med underlaget i olika processer. Övriga synpunkter som rör information och kom-munikation kan alltid lämnas till Anette

4. Anette informerar även om en ny övergripande broschyr om äldreomsorgen i Borås Stad. Broschyren kommer bland annat att informera om de öppna mötesplatserna som finns runt om i staden, olika former av bistånd och hälso- och sjukvård. Det kommer även fin

 

 

3

 

 

nas information om vilka kanaler som finns att använda för att lämna synpunkter till för-valtningen.

- Broschyren delas ut till Pensionärsrådet när den är färdig.

- Vård- och äldreförvaltningen kommer att vara utställare på News 55-mässan i november. Förhoppningsvis kommer broschyren vara klar till den utställningen.

- Hur blev det med internet på äldreboende i Borås Stad?

- Stämmer det att TV-licens inte tillhandahålls av Borås Stad? Förvaltningen kolla upp och skickar ut information till Pensionärsrådet.

 

§ 6

Information från Vård och äldreförvaltningen

Utvecklingsarbete verkställighetsprocessen för hemtjänst Verksamhetsutvecklarna Angelina Edenvik och Veronica Spetz informerar om sitt utvecklingsar-bete gällande verkställighetsprocessen för hemtjänst. Utvecklingsarbetet är ett uppdrag från för-valtningschefen Ulrika Gustafson.

Uppdragets fokus ligger på att öka kvaliteten i hemtjänsten. Det innebär att kvaliteten ska höjas i mötet mellan personal och den enskilde, större fokus för den enskildes delaktighet och inflyt-tande i beviljade insatser. Större fokus behöver även finnas gällande vårdpersonalens roll och arena i arbetet. Angelina Edenvik och Veronica Spetz kommer att leda utvecklingsarbetet och ar-beta tillsammans med vårdpersonal och vårdbiträden utveckla fungerande processer. Det är ett långsiktit arbete som kommer pågå under en längre period. Första deadlinetillfället är december 2018.

Nyhetsbrev kommer skickas ut till anställda med information om hur arbetet fortskrider. Nyhets-brevet kan även skickas till pensionärsrådet om så önskas.

Angelina och Veronica kommer att återkomma vid senare pensionärsråd för att informera om ut-vecklingsarbetets fortskridning.

Synpunkter från pensionärsrådet:

- Viktigt att lyssna på vårdpersonalens åsikter och ta de i beaktning under arbetsprocessen för att skapa ett fungerande system.

- Viktigt att även äldre och pensionärers åsikter tas i beaktning när man talar om tvärpro-fessionella grupper.

- Pensionärsrådet kan användas som en referensgrupp.

 

Presentationen bifogas till protokollet. Frågor angående utvecklingsarbetet skickas till: Angelina.edenvik@boras.se Veronica.spetz@boras.se

 

4

 

Inriktningsdokument för äldreomsorg i Borås Stad Annica Olausson, verksamhetschef för förebyggande/IT informerar pensionärsrådet om inrikt-ningsdokument för äldreomsorgen som nämnden arbetsgrupp arbetar med.

Arbetsgruppen som består av Ida Legnemark Kerstin Hermansson, Bengt Bohlin, Anna-Clara Stenström och Marie Sandberg. Inriktningsdokumntet för äldreomsorgen beräknas vara klart den 18 december 2017. Vid nästa pensionärsråd den 27 november planeras det att visas ett utkast av inriktningsdokumntet för äldreomsorg i Borås Stad.

Inriktningsdokument för äldreomsorgen är viktig för att klara välfärdens utmaningar, planera för de områden som ska ligga i fokus, lättare och tydligare för invånarna vilken omsorg som finns i Borås Stad.

Välfärdsteknik, förebyggande arbete, anhörigstöd, bostäder för äldre, värdegrund och värdighets-garantier, måltider och aktivitet samt social samvaro på Vård- och omsorgsboende är vissa ut-valda områden som det kommer att arbetas mer med.

Inriktningsdokumntet ska inte vara allt för långt. Först kommer en beskrivande del och klara de-finitioner på varje område, följt av förklaring av målsättning. En del ska innehålla vad Vård- och äldreförvaltningen ska arbeta för samt hur målen ska uppfyllas och ett avsnitt med övergripande mål.

Synpunkter från pensionärsrådet:

- Efterlyser fler verksamheter för somatiskt sjuka, på samma sätt som det finns för de-menssjuka idag. Ett förslag är att vårdtagaren tillsammans med anhörigstöd åker till samma träffpunkt. Där erbjuds till exempel sjukgymnastik och möjlighet att träffa andra människor. Det är bra med aktivitet för båda.

- Det finns bra mötesplatser runt om i Borås Stad, hur kan mötesplatserna göras mer till-gängliga där det finns extra stöd?

- Inom äldrevården idag blir det för mycket sittande, skulle behöva fler aktiviteter med mer rörlighet, så som enkla gångträningar med löpband. Lungkapacitet försämras med 30% i sittande position.

- Längre öppettider för våra mötesplatser, då det blir mycket ensamhet på helgerna.

 

Presentation bifogas till protokollet.

 

5

 

Trygghetsbostäder:

Regler för trygghetsbostäder skapades första gången 2012 och har nu reviderats.

Information ges till pensionärsrådet av Annica Olausson, verksamhetschef för förebyggande/IT. Presidiet har tillsammans med förvaltningen haft möte med kommunalt ägda bostadsbolagen an-gående trygghetsbostäder. Senare i höst kommer de kommunala bolagen tillsammans med för-valtningen ha ett möte med privata fastighetsägare.

Trygghetsbostäder ska erbjuda ett boende med möjlighet till aktiviteter och social gemenskap samt utrymme för gemensamma måltider. De ska vara lättillgängliga inomhus och utomhus samt bokvämt-certifierande med 4 stjärnor.

Ändringar som gjorts i reglerna för trygghetsbostäder:

Aktivitetssamordnare bekostas av Borås Stad om bostaden innehåller 30 lägenheter eller fler. Mellan 30-56 lägenheter anställs en aktivitetssamordnare på 75% och 60 lägenheter och uppåt an-ställs en aktivitetssamordnare på 100%. De nya reglerna ger fastighetsägarna möjligheter att bygga mindre enheter, under förutsättning att de ligger i närheten av befintliga mötesplatser eller Vård- och omsorgsboende, för att kunna nyttja redan befintliga gemensamhetslokaler och aktivitetssam-ordnare.

I vissa fall kan kommunen göra bedömningen om förtur till ett Trygghetsboende. Prövningen ut-förs av Vård- och äldreförvaltningens myndighetsenhet.

Synpunkter från pensionärsrådet:

- Det är långa köer till trygghetsbostäder och det finns behov av fler. Kritisk till bedömning som görs baserat på känslor, till exempel bedöma känslan av otrygghet.

- Kan även vara anhöriga som är otrygga istället för den man ansöker för.

- Få en förteckning på de olika boendetyperna som finns och vad de innebär. Annica Ol-ausson ser till att denna skickas ut till pensionärsrådet.

 

Presentationen bifogas till protokollet.

§ 7. Övriga frågor

1. Undersökningar som skickas ut varje år börjar bli för ofta, gäller exempelvis trygghetsun-dersökningar och undersökningar som kommer från Socialstyrelsen. Förvaltningen har varit i kontakt med Socialstyrelsen angående detta.

2. Det görs behovsprövningar gällande hemtjänstinsatser men inte på äldreboende. Det är bra att göra för att kunna följa upp och göra mer individuellt anpassat. Ida Legnemark in-formerar att behovsprövning planerar att göras även på vård- och omsorgsboende.

3. Fråga om neddragning av personal på vård- och omsorgsboende lyfts. Verksamhets-chef/områdeschef bjuds in till nästa pensionärsråd för att informera om situationen på Vård- och omsorgsboenden.

4. Maria Nilseus informerar om Nationell anhörigdag som äger rum den 6 oktober på Träff-punkt Simonsland, klockan 15.00. Maria informerar även om ett integrationsprogram som heter 55+. Där kvinnor i åldrarna 55+ får med hjälp av en fadder möjlighet att hitta på olika aktiviteter och öva på det svenska språket. Projektet drivs tillsammans med fritids- och folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. Maria återkommer med mer information längre in i projektet.

 

 

6

 

 

5. Vård- och äldrenämndens presidium ska ha möte med förvaltningen angående det ekono-miska överskottet som presenterades i samband med tertialrapport 2. Frågor som kom-mer att diskuteras är bland annat bidraget från staten för att öka bemanningen ute i verk-samheterna. Presidiet återkopplar nästa pensionärsråd.

 

§ 8. Nästa möte Frågan om att byta till lokal på Ramnåsgatan 1 istället för Träffpunkt Simonsland för pensionärs-råden ställs. Det beslutas att pensionärsrådets möte äger rum på Träffpunkt Simonsland under 2017.

Nästa möte äger rum den 27 november på Träffpunkt Simonsland.

§ 9. Mötet avslutas

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Malin Länsberg

Sekreterare

Justering

Ida Legnemark Monica Golcher Ordförande Ledamot SKPF