2016

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås

 

 

Styrelsemöten 2016

 

Årets första styrelsemöte ägde rum den 20 januari. Huset träffpunkt Simonsland är sålt till Offentliga fastigheter. Föreningen hade vid årsskiftet 1002 medlemmar och gjorde 2015 en vinst på 136 000 kr. Seniorkalendern i BT kommer fr o m februari att publiceras månadsvis. Datum för höstens månadsmöten är klara. Höstens startmöte äger rum i Parkhallen den 29 auagusti kl. 14.00. Möte för nya medlemmar blir det den 7 september kl. 18.00 i Café Simon och jullunchen för funktionärerna äger rum i sal Åsikten den 9 december kl.13.00. Tre av vårens resor är fulltecknade, men resan till Universeum blir inställd .Alla styrelseledamöter och revisorer kommer att kvarstå.

 

Årets andra styrelsemöte hölls den 24 februari. Lotta rapporterade från husmötet den 27 januari.Med anledning av att gratis ledarfika plockats bort sedan Träffpunkt Simonsland tagit över caféet, beslöt styreslen att föreningens gruppledare skall slippa betala fikat. Föreningens revisorer har godkänt den ekonomiska redovisningen för 2015. 4 hurtsar och ett bord skall inköpas till kansliet. Resan till Bornholm ställs in p g a för dåligt deltagarantal. Planering inför årsstämman den 29 februari och

resan till förbundsstämman i Umeå genomfördes.

 

 

 

Styrelsen hade möte den 14 mars. Lotta rapporterade från husmötet den 24 februari. Föreningen skall representeras vid husets sommarfest den 25 maj. Önskemål om husets utveckling har skickats in och vår förening vill bl a att bridgen flyttar till Åsikten. Föreningen har 972 medlemmar, men 128 har ännu inte betalat medlemsavgiften. Datum för startmöte, årsstämma och månadsmöten våren 2017 fastställdes.

 

Styrelsen träffades den 20 april. Det blir troligen beslut om ny samlingslokal i Träffpunkt Simonsland senare i år. Föreningen har 969 medlemmar, men 14 har anmält utträde och 117 har ännu inte betalat medlemsavgiften. Ekonomin är god. Styrelsen beslutar att bridgeavgiften skall sänkas till 200 kr. Tävlingsgrupper byter namn till bridgegrupper. Nya deltagare i bridgegrupperna betalar halv avgift. Biljetter till Sugar på Sagateatern kommer att säljas på startmötet den 29 augusti. För övrigt blir det 8 resor till hösten. Mötet för nya medlemmar är flyttat till den 8 september. Berörda är personer, som blivit medlemmar 1/7 2015 - 30/6 2016.

 

 

Den 18 maj hade styrelsen sitt årliga planeringsmöte, som denna gång ägde rum på Grovare Lamm & Handel. Lotta och Inger rapporterade från husmötet den 26 april. Sommarfesten på Träffpunkt Simonsland den 25 majkl. 15.00 är flyttad till sal Åsikten, där bla Fasetterna framträder. Under veckorna 23- 33 är träffpunkten öppen 9.00 - 15.00. Föreningen har 953 medlemamr, men 86 av dessa har ännu inte betalat medlemsavgiften. Det blir i fortsättningen gratis entré till föreningens startmöten. Stavgången vid Kransmossen upphör fr o m höstterminen.

 

Höstens första styrelsemöte ägde rum den 24 augusti.Ett verksamhetsprojekt med gratisaktiviteter på Träffpunkt Simonsland konkurrerar med föreningarnas utbud. Föreningen har för närvarande 875 medlemmar. Gruppverksamheten byter namn till kursverksamhet. Arbetsbeskrivning för styrelsens ledamöter uppdateras.

 

Den 12 september hade styrelsen ett extra möte med anledning av låga anmälningsantal till några av höstens resor. Resorna till Norrahamammar, Motala och till Göteborgsoperans föreställning av Hair inställdes. Möjlighet till teaterresa till Göteborg mot slutet av hösten skall undersökas. Birgit Nilsson och Lotta Löfgren-Hjelm representerar föreningen vid det regionala samrådet i Trollhättan den 21 september.

 

 

Nytt styrelsemöte ägde rum den 27 september. Birgit och Lotta levererade en innehållsrik rapport från det senaste husmötet. Föreningen har för närvarande 894 medlemmar , och ekonomin är god. Resegruppen har presenterat en spännande lista på resmål till våren. Möjlighet att bilda en andra canastagrupp skall undersökas.

 

 

Nytt styrelsemöte har ägt rum den 26 oktober. Föreningen har för närvarande 908 medlemmar. Vårens startmöte äger rum i Parkhallen den 11 januari, föreningsstämman är i sal Åsikten den 27 februari och vårens månadsmöten är planerade till 9 februari, 9 mars och 6 april. Ny projektor har installerats i bridgesalen. Bridgens nybörjargrupp har 25 deltagare. En ny anmälningsblankett skall införas.

 

Årets sista styrelsemöte ägde rum den 29 november och fortsatte efter ajournering den 6 december. Medlemsantalet är 908. Den meningslösa seniorkalendern skall tas upp på nästa husmöte. Programmet för vårens månadsmöten är klart. Det blir extra julbridge den 20 december. Nya arbetsbeskrivningar för styrelsens ledamöter är klara.