2019

   


        Styrelsemöten 2019


Vid årets första möte beslöt styrelsen att Ekbergs skall städa kanslilokalerna en gång i veckan, sedan det strulat med kommunens städning.

Bilder på resegrupp, mötesgrupp, kanslipersonal och bridgeledare skall tas fram till hemsidan. Resan till Äskhult ställs in p g a för dåligt intresse. Den hemliga funktionärsresan äger rum den 24 maj.


På årets andra styrelsemöte rapporterade Rolf från ett informationsmöte på BT, där Seniorkalendern och Vi i Sjuhärad hade diskuterats. På vårens planeringsmöte på Nääs fabriker 6 -7 maj skall gruppverksamheten diskuteras. Region Väst kommer att ha ordförandekonferens i Borås den 3 april.

Konstituerande styrelsemöte och nästa ordinarie möte äger rum den 12 mars 08.30.
Den 12 mars konstituerades den nya styrelsen med Bengt Arvidsson som kansliansvarig. Torbjörn Corbé utsågs  till vice ordförande. Därefter ägde ett vanligt styrelsemöte rum. Föreningen har 856 medlemmar, men 100 av dem har inte betalat medlemsavgift ännu.

Bridgen får ett tävlingsbidrag till barometertävlingarna om 6 500 kr två gånger om året. Maxkostnaden för funktionärsresa får vara 20 000 kr. Planeringsmötet flyttas till Två Skyttlar.Planerings- och styrelsemöte ägde rum  6 -7 maj på Två Skyttlar i Örby.

Medlemsantalet är nu 829, men 55 medlemmar har ännu inte betalat årsavgiften. Höstens reseprogram är klart. En arbetsgrupp inför tjugofemårsjubileet 2020 har tillsatts. Jubileumsfesten kommer att äga rum den 3 oktober. Nya avgifter ör deltagande i kurser fastställs. Diskussioner om gruppverksamhet leder fram till vissa förslag inför våren 2020.


Höstens första möte ägde rum den 12 augusti.

Bengt Arvidsson och Rolf Bååth representerar föreningen vid stormötet den 9 september om bättre samverkan. Canastaavgiften skall vara 175 kr. Inköp av nya kanslidatorer får göras vid behov. Föreningsbidraget föreslås höjas till 200 kr. Artister har engagerats till jubileumsfesten den 3 oktober 2020.


Höstens andra möte ägde rum den 10 september. Rolf och Bengt redovisade vad som hänt på stormötet om träffpunkten den 9 september. Det konkreta resultatet av mötet var att en arbetsgrupp skulle bildas. En konferens om föreningens resor skall hållas den 8 oktober med deltagande av styrelsen och resegruppen. Vi har 783 medlemmar. Vårens startmöte äger rum den 9 januari, och föreningsstämma blir det den 27 februari. Tredje terminen av bridgens nybörjarkurs har 50 deltagare.Höstens tredje möte ägde rum den 11 oktober. Eftersom städkostnaden blir för dyr, städar kanslipersonalen sina lokaler.

Resekonferensen uppsköts till den 25 oktober. Vi har 796 medlemmar. det faststlås att det är resegruppen  och mötesgruppensom fattar beslut om vilka resor och möten som skall äga rum. En odlingskurs kommer att starta i januari 2020. Bridgen kommer att få tävlingsbidrag om 10 000 kronor två gånger om året.Möten i november

Höstens fjärde möte ägde rum den 13 november. Lotta och Rolf rapporterade från ett möte om bildandet av ett arbets-AU, som skall representera föreningarna i möte med Träffpunktens tjänstemän. Lotta är med i AU. Vi har 798 medlemmar. Det är klart med medverkande i vårens startmöte, årsstämma och månadsmöten. Åtta resor planeras till våren.

Ett extra styrelsemöte ägde rum den 26 november. Då bestämdes mötesdagar under 2019 . Resan till Karlskrona fastställdes.

Årets sista styrelsemöte ägde rum den 12 december. Torbjörn och Inger hade varit på möte med Årsrika, där det bl a hade handlat o men konstutställning på Träffpunkt Simonsland 2 april -3 maj. Ämnet är åldrandet och hur man undviker ensamhet. Lotta rapporterade från AU. föreningen har 799 medlemmar. Månadsmöten och resor skall tas upp på planeringsmötet i maj 2020. Lotta och Inger representerar föreningen på möte om projektet Äldrevänlig stad och på möte om seniormässa går Lotta och rolf.


                     


 
Föreningen Aktiva Seniorer i Borås