Om

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


Information om verksamheten i Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


Föreningen Aktiva Seniorer (FAS), Borås, som ingår i Förbundet Aktiva seniorer, är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening med syfte att främja seniorers kulturella och andra gemensamma intressen.

Föreningen samarbetar administrativt med Studieförbundet Vuxenskolan i Borås.


Föreningen har 799 medlemmar. Medlemskap kan erhållas av alla, som är villiga att medverka i Aktiva Seniorers verksamhet. Årsavgiften är 200 kr. Allt föreningsarbete som utförs av föreningsmedlemmar är helt ideellt. Hedersmedlemmar i föreningen är Märta Hedin,Britta Lannefjärd och Kerstin Egerbo..
Föreningens verksamhet bedrivs i följande huvudaktiviteter:


Gruppverksamhet som omfattar ämnen av skiftande karaktär såsom dator, djur och natur, geografi, historia, religion, konst, litteratur, språk, bridge, musik, vin, körsång m m.


Resor, såväl endags som flerdags, som lär, stimulerar och roar. De leder till sevärdheter och naturupplevelser. Företagsbesök äger rum varje termin.  Men även musik, teater- och operaföreställningarstår  på programmet.

 


Medlemsförmåner

FAS har medlemsförmåner hos ett antal företag.  Medlemskort och id-handling skall visas upp för personalen före betalning. Medlemskort och företagsbroschyr hämtar man på kansliet.


 SJ-rabatt


Alla pensionärerr kan  köpa SJ- biljetter med 10 % rabatt på nätet eller per telefon.Ingen kod behövs. Olycksfallsförsäkring

Du vet väl om att du som medlem i Föreningen Aktiva Seniorer är försäkrad genom en deltagarförsäkring som gäller vid olycksfall som inträffar när du deltar i föreningens verksamhet. Försäkringen gäller också under resa till och från verksamhet eller när du deltar i en resa som föreningen arrangerar.


Försäkringen omfattar

Akutersättning för vård högst 6 % av ett prisbelopp.Tandskadekostnader

Merkostnader t ex kostnader för hemhjälp, skadade kläder, glasögon högst 0,25 prisbasbelopp

Medicinsk invaliditet högst 1 prisbasbelopp

Dödsfall 0,25 prisbasbelopp


Fullständiga villkor finns på Förbundet Aktiva Seniorers hemsida.


Om olyckan är framme kontaktar man närmaste Folksamkontor och hänvisar till Aktiva Seniorers försäkring i Folksam nr K 66184.

 


Den som vill veta mer om vår verksamhet ombeds vända sig till kansliet eller till någon styrelsemedlem.


Organisation 


Verksamheten leds av en styrelse, som utses av den årliga föreningsstämman. Ansvariga för de olika huvudaktiviteterna ingår i styrelsen. Gå in på menyn för att se vilka som ingår i styrelsen.


Välkommen till en stimulerande

och intressant verksamhet.