Centralt pensionärsråd

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


PENSIONÄRSRÅD

Centralt pensionärsråd


Lotta Löfgren-Hjelm är ordinarie representant för FAS med Birgit Nilsson som ersättare.


PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2017-09-07


Tid och plats

Kl 9.30-12.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5


Omfattning

§§ 27-37


Närvarande

Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, ordförande

Annette Carlson, Kommunstyrelsen

Rune Johansson, PRO

Marja Lindstedt, PRO

Kjell Eliasson, PRO

Bruno Karlson, SKPF

Jerry Hagberg, SKPFErsättare

Karl-Gustav Drotz, Kommunstyrelsen

Bengt-Ivar Skogström, PRO

Kaarina Larsson, PRO

Lennart Eliasson, PRO

Birgitta Snygg, SPF

Anna-Lisa Nyström, SPF

Lotta Löfgren Hjelm, FAS


Övriga

Sofie Nelsén, Fritids- och folkhälsoförvaltningen §30

Maria Nilseus, Stadsledningskansliet

Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet


§ 27Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.


§ 28Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utses Lotta Löfgren Hjelm.


§ 29Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna.


§ 30 Seniormässa

I våras fick Rune Johansson ett samtal om eventuell medverkan att arrangera seniormässa i Borås. Pensionärsorganisationerna har sedan träffat New 55 Seniorevent.

I somras blev också Borås Stad informerad om att en seniormässa planeras den 16-17 november 2017 i Parkhallen. Rådet påtalar att det är viktigt att Borås Stad medverkar på denna mässa.


Sofie Nelsén som är enhetschef på Träffpunkt Simonsland medverkar vid mötet.

Sofie informerar att Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen kommer att ha tre bord på mässan. Rådet framför att det är viktigt att representanter för färdtjänst, handikapparkering samt fixartjänst finns med vid sådana här arrangemang. Viktigt att pensionärer får information om insatser som man behöver i ett tidigt skede. Sofie åtar sig att kontakta berörda förvaltningar.

Rådet anser dessutom att Västtrafik bör medverka vid denna mässa.


§ 31 Kollektivtrafikfrågor

Beredning av remiss, Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser pågår.


§ 32 Information från lokala pensionärsråd

Maria Nilseus redogör för vad som kommit upp på de lokala råden. Organisationerna vill att ersättare i råden får delta vid alla möten, i reglementet framgår att ersättare medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Malin Carlsson meddelar att det beslutade reglementet gäller mandatperioden ut.  Inför ny mandatperiod kommer nuvarande reglemente att följas upp och vid behov revideras. Organisationerna framför att detta arbete behöver påbörjas under våren.

 


§ 33 Remiss; Motion, De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd                               

Pensionärsrådet ställer sig bakom utvecklingen att stödja gruppen äldre personer med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsinsatser bör ske i enlighet med den enskildes behov och föregås av en individuell bedömning. 


§ 34 Budget 2018

Ordförande informerar om det budgetarbete som har påbörjats och uppmanar rådet att lyfta fram områden som är viktiga att ha med i budgetdiskussionerna.

Kommunstyrelsen har två budgetdagar nästa vecka.

Områden som diskuterades vid mötet;

•Flexibel organisation som kan tillgodose brukarens behov

•Nytt äldreboende

•Befolkningsstrukturen, hur säkerställer vi ökningen av gruppen 75-84 år

•Etniska grupper kommer in i stor utsträckning.

•Problem med dyra bostäder.

•Tänk på att investeringsbudgeten påverkar framtida driftskostnader.


§ 35 Lokal arbetsgrupp äldre

Inget nytt att redovisa sedan föregående möte


§ 36 Sommaren 2017


Semesterrekryteringen pågick ända till mitten av juli med anledning av många avhopp och ett stort behov av vikarier. Alla enheters vikariat löstes till sist. Äldreomsorgen har rekryterat ca 400 personer som vikarier för sommaren, ca120 av dessa fortsätter som timanställda.


När det gäller hälso- och sjukvårdspersonal har en del sjuksköterskestudenter, läkarstudenter, pensionärer, timanställda med anställning inom annan verksamhet, samt bemanningsföretag anlitats. Behovet har inte täckts tillräckligt, vilket inneburit en del övertid för egen personal samt ”sålda” semesterveckor.


SÄS stängde inte lika många platser som man förvarnat.  Kommunen har därför haft tillgängliga korttidsplatser hela sommaren. De tomma VOBO- platserna som planerade att användas om det blev fullt på korttid behövdes inte användas.

Kontakten med övriga vårdgivare har fungerat, även akuta hembesök av VC- läkare har gjorts i vissa delar av staden, detta har varit en trygghet för brukare.


Den centrala bemanningsenheten har påbörjat utvärdering av semesterrekryteringen och kommer även ta med Vård- och äldreförvaltningen i detta arbete. Det handlar om att tillgången av sökande inte matchar vårt behov. Vi har haft en webblänk där enhetscheferna har uppmuntrat vikarierna att fylla i hur de upplevt det att arbeta inom äldreomsorgen i sommar. 226 personer har svarat och sammanställning kommer inom kort. Utvärderingen kommer även hjälpa oss att titta på vad vi kan göra bättre 2018.


Ledamöter i rådet som har hemtjänstinsatser upplever att verksamheten under sommarmånaderna fungerat mindre bra. Verksamheten lever inte upp till de värdighetsgarantier som finns. Det har varit väldigt många olika personer som utför insatser och flera påtalar att man har inte fått sina insatser.


En ledamot i rådet informerar att SÄS rekryterat ett antal seniorer som semestervikarier, man har lyckats utifrån att men erbjuder fördelaktiga villkor vid anställning.


§ 37 Övriga frågor

Pensionärsrådet är oroligt för det som sker i kommunen, våldsdåd, narkotikabrott och inbrott är några exempel. Vi har ett annat kulturellt samhälle idag och det är viktigt att kommunen samverkar med andra aktörer i denna fråga, t ex polisen. Mötesplatser där man kan mötas över gränser föreslås. Rådet tycker det är viktigt att man talar om värdegrund tidigt med barnen i skolan, unga måste få en framtidstro.

Ordförande föreslår att Peder Englund från avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet på Stadsledningskansliet bjuds in till nästa möte. Ordförande informerar om att stadsdelsvärdar kommer att finnas ute på stadsdelarna, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen samverkar i denna fråga. Det kommer också att genomföras en satsning på Sjöbo, här är ohälsotalet högt.


Inom äldreomsorgen förekommer ett antal förkortningar, ex. MAS och TÖS, rådet efterfrågar en lathund.


OBS: Ändrad tid. Nästa möte är den 6 december. 09:30-12:00 i Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal.


Vid protokolletIngegerd Eriksson
Justeras
Malin Carlsson         Lotta Löfgren Hjelm

Ordförande               Justerare


PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2017-12-06


Tid och plats

Kl 9.30-12.00, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5


Omfattning

§§ 38-50


Närvarande ledamöter

Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, ordförande

Annette Carlson, Kommunstyrelsen

Rune Johansson, PRO

Marja Lindstedt, PRO

Lars Lyborg, SPF

Ritha Mårtensson, SPF

Jerry Hagberg, SKPF

Margit Thorén, FAS


Ersättare

Ida Legnemark, Kommunstyrelsen

Karl-Gustav Drotz, Kommunstyrelsen

Bengt-Ivar Skogström, PRO

Kaarina Larsson, PRO

Birgitta Snygg, SPF

Marianne Johansson, SKPF

Mona Carlbom, SPRF

Lotta Löfgren Hjelm, FAS


Övriga

Peder Englund, Stadsledningskansliet § 45

Maria Nilseus, Stadsledningskansliet

Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet


§ 38Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.


§ 39Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utses Jerry Hagberg.


§ 40Föregående mötesprotokoll

Protokollet läggs till handlingarna.


§ 41 Motion från Patric Cerny (L) om vårdhundar

Rådet tillstyrker motionen med följande synpunkter.

Att ha fyrfota vänner på vård- och omsorgsboende som husdjur kan innebära bekymmer. Rådet är mer positiv till vårdhundar då det utgår från det behov som finns hos individ eller boende. Rådet vill också lyfta fram de positiva effekterna med så kallade ”demenskatter” vilka används inom äldreomsorgen på flera demensboenden.


§ 42 Motion; Tänderna är också en del av kroppen!

Morgan Hjalmarsson (L)

Rådet tillstyrker motionen.

Rådet upplever att det kan finnas motstånd från personalens sida att ge stöd till dem som börjar få svårigheter att klara sin egen munvård. Man måste kanske ibland göra insatser trots att individen inte vill.


Malin Carlsson informerar att regionen kontaktat Borås Stad om att erbjuda kostnadsfri utbildning till våra verksamheter. I Mariestad har man genomfört ett projekt med kommunal tandhygienist.


§ 43 Kollektivtrafik

Positivt att det nu finns en busskur vid rondellen på Hestra.


Rådet framför ett antal synpunkter på turdragning och turtidtabell. Buss 150 måste få gå genom Sjöbo, åtminstone varannan busstur. Bussen till Tosseryd går genom Sjöbo men den går alldeles för sällan. Buss nummer sex till Sankt Sigfrids kyrkogårdgår för sällan. Linje nummer åtta ska ha delad turdragning mellan Sörmarken och Hulta ängar. Synpunkterna delges Charlotta Tornvall som är kommunens kontaktperson gentemot Västtrafik. Malin Carlsson informerar om kommunernas dialog med Västtrafik när det gäller tur- och tidtabeller men också strategier för att kollektivtrafik ska öka.

De slutliga besluten tar Västtrafik.


Jan-Åke Claesson medverkar vid nästa möte, han kommer då att informera om  handikapparkeringstillstånd och sjukresor.


§ 44 Information från lokala pensionärsråd                               

Resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning 2017 finns att ta del av på webbsidan;

https://www.boras.se/omsorgochstod/kvalitetresultatochjamforelser/utvarderingochjamforelser/brukarundersokningaldreomsorg2017.4.eb0812115f16230451bc56c.html


Två remisser har behandlats av Våd- och äldrenämndens lokala råd i november, Riktlinjer för hemtjänst och riktlinjer för bistånd till vård- och äldreboende.


Kommunfullmäktige har gett Vård- och äldrenämnden i uppdrag att utreda trygghetsboende plus. Äldre som ansöker om vård- och omsorgsplats får avslag på grund av att behovet av vårdinsatser inte finns, men känner en otrygghet att bo själv. Till trygghetsboende plus ska man ändå kunna få flytta in, man bor och har hemtjänstinsatser. Olika profiler på boende ska kunna utvecklas. I pilotprojektet ingår fyra lägenheter än så länge men det är för att se om det finns personer som vill bo på ett trygghetsboende plus. Det kommer att vara en biståndsbedömd verksamhet.Lägenheterna som byggs i Sjömarken är inte trygghetsbostäder men har en god tillgänglighet. För att få till mötesplatser på flera håll måste vi samarbeta kring de lokaler som finns ute i stadsdelarna.


Den 21- 22 november 2018 kommer det att anordnas en Funktionshindermässa i Borås.


Brev har gått ut till alla som under 2017 fyller 65 år att broddar finns att få. Hämtar man inte ut broddar under året förfaller möjligheten.


§ 45 Information från Centrum för kunskap och säkerhet

Peder Englund informerar om en ny avdelning på Stadsledningskansliet, Centrum för kunskap och säkerhet. Avdelningen har flera uppdrag. Informationsbilder från Peders presentation biläggs protokollet


Diskussion kring trygghet för äldre i hemmet med personer som ringer på hemma. Peder informerar om polisens cirkagrupp, polisens satsning för brott som sker hos äldre. Cirkagruppen har koppling till lokalpoliserna som finns i stadsdelarna.

SPF har arbetat med, Brott mot äldre, Lars Lyborg ger rådet en redovisning av detta arbete vid nästa möte.


Kameraövervakning diskuteras vid mötet, hur ser lagstiftningen ut?

Ibland blir det en integritetsfråga.


§ 46 Budget 2018

Budgeten finns på webbplatsen;

https://www.boras.se/download/18.40a662116003d663223755f/1513603117109/Budget%202018%20Bor%C3%A5s%20Stad.pdf

 

Det finns en politisk enighet att utveckla stödet till unga dementa och dess familjer. Idag får familjerna stöd från flera förvaltningar, från årsskiftet ska Vård- och äldreförvaltningen ansvara för utförandet av all verksamhet till målgruppen. Vi har idag inte anhörigstöd till barn under 18 år, former för detta ska ses över. Allt kommer dock inte att vara klarlagt till 1 januari 2018.


Under 2018 kommer det att göras en särskild satsning på arbetsmiljön i hemtjänsten. Dagens situation för hemtjänsten kommer att kartläggas och arbetsgrupper kommer att väljas ut där försök med lösningar för en balanserad arbetstillvaro genomförs. Ett utvecklingsarbete ska startas för att skapa ökat personalinflytande och delaktighet för undersköterskor och vårdbiträden.


En utvecklad fritidsverksamhet bidrar till ökad livskvalitet och det sociala innehållet på vård- och omsorgsboendena ska därför utökas. Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att inventera och utöka utbudet av aktiviteter på vård- och omsorgsboendena.


Tandhälsan hos äldre som vi tidigare idag talat om finns med finns med i budgeten,

Vård- och äldrenämnden uppdras att skapa förutsättningar för information och stöd till äldre beträffande tandvård och tandhälsa.


Taxor och avgifter för 2018 finns under länken;

https://www.boras.se/download/18.40a662116003d663223756b/1512032966995/Taxor%20och%20%20Avgifter%202018.pdf


Rune Johansson har uppskattat månadskostnaden för enskild till 1200 om man stadigvarande har medicin, sjukresor/färdtjänst och hemtjänstinsatser. Då är hänsyn taget till högkostnadsskydd.


§ 47 Lokal arbetsgrupp äldre

Margit Thorén rapporterar från mötet den 21 november. Den 1 januari 2018 träder den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. En överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen är under framarbetande. Den nya lagen innebär att vårdgivarna och kommunernas socialtjänst behöver förbereda i sina respektive organisationer både vad gäller organisation, samverkansrutiner för att säkerställa trygga vårdövergångar mellan huvudmännen m.m.


Ny planeringsprocess kring patienten, planera insatser tidigt. Redan när man skrivs in ska planeringsprocessen starta. Utskrivning ska kunna ske på lördagar och söndagar. Betalningsansvaret träder in efter 3 dagar.


Största förändringen blir för vårdcentralerna som ska ha en ansvarig person med vid utskrivning. Dalsjöfors vårdcentral är aktiva i detta arbete.


Alla ska vara igång med mobilt läkarteam nu.

Ett fallförebyggande arbete pågår. Nu finns möjlighet att delta i en studiecirkel om fallprevention, ”En aktiv livsstil hela livet” som Närhälsan Solhem anordnar.

Informationsmaterial bifogas protokollet.


Det kommer att öppna en ny rehabiliteringsenhet på Stora torget, man behöver ingen remiss för kunna gå dit.


§ 48 Roller centralt/lokalt råd


Rådens arbete ska bidra till en positiv utveckling i verksamhetsfrågor, vi ska hitta en effektiv organisation med korta ledtider. Diskuterar pensionärsrådens olika roller och ansvarsfördelning. Pensionärsorganisationerna vill att det under våren tillsätts en arbetsgrupp som tar fram förslag på arbetsordning inför ny mandatperiod. Politisk medverkan önskas i detta arbete. Utvärdering av nuvarande arbetssätt bör genomföras.  Organisationerna behöver fatta beslut om representanter på årsmöten.


§ 49 Återkoppling från äldremässa

Pensionärsorganisationerna är i stort sett nöjda med mässan som genomförts i Parkhallen. Några missar, te x FAS fanns inte med i annonsen i Borås Tidning eller i informationsbroschyren som delades ut i samband med mässan. Skriftlig återkoppling har skett till eventföretaget.


Representation saknades från kommunens sida när det gäller färdtjänst och hemtjänst.


Organisationerna vill gärna hitta någon form av mässa även nästa år, ev en kommunal mässa. Paneldebatt med politisk medverkans diskuteras som ett nytt inslag. Ställningstagande behöver också göras för ett mera långsiktigt arbete med seniormässor framåt. Kan Träffpunkt Simonsland vara navet i ett sådant arbete? Frågan överlämnas till Fritid- och folkhälsonämndens lokala råd.


§ 50 Övriga frågor


Ida Legnemark informerar om den aktuella situationen inom Vård- och äldrenämnden.  Annika Andersson är tillförordnad som förvaltningschef under 6 månader.


Margit Thorén har egen erfarenhet av ”trygg hemgång” Detta är ett bra koncept. Hemsjukvården fungerar bra, kan bli ännu bättre om det planeras i samråd med hemtjänstgrupperna.


Fortfarande är cirka 60 % av alla besök i hemtjänsten kortare än 15 minuter. Rune Johansson informerar att Stockholm Stad inför ”ramtid ” inom hemtjänsten.

Han framför också att hemtjänsten måste arbeta mer förebyggande, se till den enskildes livssituation och påkalla om det inte överensstämmer med insatserna den enskilde har

te x gammal mat i kylskåp etc. Verksamheten är väldigt schemastyrd mer flexibilitet behövs.


Vårens möten är den 6 februari 2018 och 22 maj 2018.


Vid protokolletIngegerd Eriksson
Justeras
Malin CarlssonJerry Hagberg

OrdförandeJusterarePROTOKOLL

Sammanträdesdag

2018-02-06


Tid och plats

Kl 9.15-11.30, Stadshuset, Kommunstyrelsens sessionssal plan 3,5


Omfattning

§§ 51-64


Närvarande ledamöter

Malin Carlsson, Kommunstyrelsen, ordförande

Annette Carlson, Kommunstyrelsen

Rune Johansson, PRO

Marja Lindstedt, PRO

Lars Lyborg, SPF

Ritha Mårtensson, SPF

Bruno Karlsson, SKPF

Jerry Hagberg, SKPF

Margit Thorén, FAS


Ersättare

Kaarina Larsson, PRO

Birgitta Snygg, SPF

Anna-Lisa Nyström, SPF

Marianne Johansson, SKPF

Mona Carlbom, SKPF

Lotta Löfgren Hjelm, FAS


Övriga

Jan-Åke Claesson, tekniska förvaltningen § 56

Maria Nilseus, Stadsledningskansliet

Ingegerd Eriksson, Stadsledningskansliet


§ 51Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.


§ 52Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare utses Lars Lyborg


§ 53Föregående mötesprotokoll

Vid förra mötet informerade Ida Legnemark om ett projekt avseende arbetsformer i hemtjänsten. Detta projekt startas nu upp och förvaltningen kommer att arbete med alla hemtjänstgrupper, dock ej på samma gång utan en efter en.

Protokollet läggs till handlingarna.§ 54 Motion från allianspartierna, Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre

Rådet ställer sig positiva till motionen.

 


§ 55 Motion; Automatiserad behandling av bistånd

Rådet avstår från att yttra sig i frågan.§ 56 Kollektivtrafik

Jan-Åke Claesson ger en information om aktuellt trafikläge i stadskärnan.

•Lilla Brogatan kommer att återställas i etapper under året.

•Hallbergsplatsen kommer att vara arbetsplats under flera år.

•Det saknas p-platser i staden, Simonsland och Druvefors diskuteras specifikt.

   Alternativ att p-platser finns utanför och i framtiden kan de bussas in till

   city. Mentalt vill dock alla komma så nära som möjligt.

•Kollektivtrafiken är viktig för äldre personer, rådet lyfter fram att Allegatan även

    fortsättningsvis ska vara en bil- och bussgata. För att öka säkerheten vid

          busstationer föreslår rådet ”gater och anger Göteborg som ett gott exempel.

•Tillstånd till handikapparkering diskuteras, Transportstyrelsens regler gäller.

    Ansökan kan göras direkt på Borås stads webbsida eller på blankett. Tekniska

          förvaltningen handlägger ansökan, läkarintyg krävs. Man kan söka som

          passagerare, har man rätt till färdtjänst och behöver hjälp vid transport kan man

          ansöka om ledsagare.

•Pensionärsrådet vill vara delaktiga då ny upphandling av färdtjänst ska ske.


§ 57 Inkommen skrivelse från RPG

Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) har verksamhet i Borås. Föreningen önskar få delta och lyssna vid centrala rådets möten. Viktigt att alla som vill bidra får vara med. RPG inbjuds att finnas med vid kommande möten, som adjungerande.


§ 58 Information om SPF:s arbete Brott mot äldre

Lars Lyborg informerar om organisationens arbete, Brott mot äldre.

Organisationen sökte och fick pengar för att genomföra ett brottsförebyggande arbete. Som stöd i detta arbete har en projektledare funnits. SPF har genomfört temadagar och studiecirklar kring materialet ”Mej lurar du inte” i Sjuhäradskommunerna.


Övriga organisationer har också aktiviteter kopplat till främjande och brottsförebyggande insatser. Dessa aktiviteter är uppskattade av medlemmarna.


§ 59 Information från lokala pensionärsråd                               

Den 21-22 november 2018 genomförs en funktionshindermässa på Åhaga. Flera av organisationerna i rådet har fått förfrågan om medverkan. Vi behöver ha ett gemensamt förhållningssätt i staden.

Funktionshinderkonsulenten Hera Iskander Nowak har information om mässan.


§ 60 Lokal arbetsgrupp äldre

Inget att rapportera sedan föregående möte.


§ 61 Uppföljning och revidering av arbetsformer för centralt/lokalt råd

I nuvarande reglemente framgår att uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför ny mandatperiod 2019. Reglementet behöver ses över, rådet tycker att det är för tidigt att utvärdera de övriga rådens arbete efter knappt ett år. Organisationerna föreslår därför att arbetsformen med tre råd skall fortsätta ytterligare en mandatperiod före utvärdering. Vid mötet utses rådets arbetsutskott som arbetsgrupp för ev. revidering av reglementet. Första mötet är den 12 mars. Centrala rådet uppmanar de lokala råden att ta upp denna fråga.


§ 62 Information om seniormässa

Rune Johansson informerar att han blivit kontaktad av News 55 Seniorevent och att de planerar en mässa till hösten i Borås. Med anledning av mässan som redan är planerad på Åhaga den 21-22 november meddelar pensionärsorganisationerna News 55 Seniorevent att en seniormässa inte är aktuell 2018.

Vi har bra förutsättningar på Träffpunkt Simonsland att anordna temadag/mässa för målgruppen 65+.


§ 63 Somatisk dagverksamhet

Det finns idag biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Rådet framför att det finns behov av liknande dagverksamhet för personer med somatiska sjukdomar. Frågan överlämnas till vård- och äldrenämndens lokal pensionärsråd.


§ 64 Övriga frågor

Maria Nilseus delar vid mötet ut en broschyr om när man kan möta äldreombudsmannen på de olika mötesplatserna. Denna information finns även på stadens webbplats.


Maria Nilseus har sammanställt en verksamhetsrapport för år 2017 som kommer att presenteras vid nästa möte.


Maria Nilseus informerar om ett integrationsprojekt som genomförts under hösten 2017 för kvinnliga flyktingar 55år och äldre. Det var ett samarbetsprojekt mellan Arbetslivsförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen och Stadsledningskansliet. Syftet var att bryta isoleringen för de äldre kvinnliga flyktingarna, samtidigt som det svenska språket tränas och kvinnorna integreras i det svenska samhället. Det blev fem flyktingar som deltog i de sex träffarna som genomfördes och som leddes av tre kvinnor från Frivilligcentralen. Orsaken till att inte fler deltog är att det är en svår grupp att nå, det finns inte många kvinnliga flyktingar 55+ samt att några deltog i SFI-undervisning och kunde inte komma till träffarna. Diskussion om fortsättning pågår samt om att eventuell uppstart av nya grupper.


Vad gäller för oss som organisationer i och med att dataskyddsförordningen blir lag. Kan kommunens PUL-ansvarig ge information? Frågan återkopplas vid nästa möte.


Nästa möte är den 22 maj 2018.
 Vid protokolletIngegerd Eriksson
Justeras
Malin CarlssonLars Lyborg

OrdförandeJusterare