Vård och äldreomsorg

Föreningen Aktiva Seniorer i Borås


Pensionärsråd för vård och äldreomsorg


Lotta Löfgren-Hjelm och Lena Svensson är ordinarie representanter för FAS. Bengt Arvidsson och Inger Ekelin är ersättare.

 

  Lokalt pensionärsråd

Vård- och äldrenämnden

Datum

2019-02-25

Tid

Kl. 09.30-12.17

Plats

Tillskäraren, plan 4, Vård- och äldreförvaltningen

Deltagare

Johan Wikander Hans Gustavsson Rose-Marie Liljenby Andersson Lotta Löfgren Hjelm Lena Svensson Monika Golcher Evy-Ann Strand Yliheikkelä Agneta Nero Andersson Bernt Andersson Gunvor Andersson Maria Nilséus Annika Olausson Melissa Lennartsson Cecilia Bothin Anna-Clara Ringnes Annika Martinsson Linda Svensson-Perlstedt Christina Sabel Carin Molander Ivarsson Jessica Engqvist

Vård- och äldrenämnden (fr. 10.00)

Vård- och äldrenämnden

Vård- och äldrenämnden

FAS

FAS

SKPF

SKPF SPF

SPF

PRO

Stadsledningskansliet

Vård- och äldreförvaltningen

Vård- och äldreförvaltningen

Vård- och äldreförvaltningen (09.40–10.10)

Vård- och äldreförvaltningen (10.15–10.50)

Vård- och äldreförvaltningen (10.15–10.50)

Vård- och äldreförvaltningen (11.00–11.20) Vård- och äldreförvaltningen (11.20–12.00)

Vård- och äldreförvaltningen (11.20–12.00)

Vård- och äldreförvaltningen (11.20–12.00)

1. Mötet öppnas

Mötet öppnas klockan 09.30.

2. Upprop och val av justerande person

Lotta Löfgren Hjelm väljs som justerande person. Protokollet justeras den 5 mars på Vård- och äldreförvaltningen, plan 3.


Sida 2(7)

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns inte. Rådet anser att dagordningen innehåller för många punkter och saknar andra väsentliga punkter. Tiden för övriga frågor bedöms som för kort. Följande punkter läggs till övriga frågor:

- Äldreombud Maria Nilséus informerar

- In- och utskrivningsrutiner

- Genomgång av det lokala pensionärsrådets reglemente

- Budget för 2019

- Datorisering i vården

- Demenslotsen

4. Sammanträdesdatum 2019

Följande sammanträdesdatum fastställs: Tisdag 28 maj Onsdag 14 augusti Onsdag 27 november Det finns behov av fler mötesdatum.

5. Information från Vård- och äldreförvaltningen

Kvalitet i hemtjänsten

Cecilia Bothin, verksamhetschef hemtjänst, redogör för den brukarundersökning som genomfördes bland hemtjänsttagare och brukare på korttidsenheterna år 2018. Presentationen skickas ut till samtliga ledamöter per mail.

Brukarundersökningen genomförs av Socialstyrelsen en gång om året. Undersökningen har genomförts sju gånger i samtliga kommuner. De enkäter som ligger till grund för brukarundersökningen i hemtjänsten skickas ut till hemtjänsttagare över 65 år som har fler insatser än endast trygghetslarm/matdistribution. 1055 hemtjänsttagare besvarade enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens på 62,5 %.

Årets resultat visar att hemtjänsten i Borås stad har goda resultat inom framförallt tre områden. De allra flesta hemtjänsttagare upplever att de blir bra bemötta av personalen, att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål samt att man känner förtroende för personalen. Utifrån brukarundersökningen har hemtjänstgrupperna fått tre gemensamma förbättringsområden, vilka är att 100 % ska uppleva bra bemötande från personalen, att det är tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten och att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål.


Sida 3(7)

Brukarenkäter skickades även ut till personer som vistats på korttidsenheterna. 116 personer besvarade enkäten. Styrkor som kan utläsas är bl.a. upplevelse av bra bemötande från personal, förtroende för personal och omvårdnad av god kvalitet. Tre gemensamma förbättringsområden har identifierats, vilka är att 100 % ska uppleva bra bemötande från personalen, att det är tryggt att vistas på kortidsenheterna och att måltiderna ska upplevas som trevliga stunder.

Inom kort kommer nya enkäter att skickas ut inför nästa brukarundersökning. Äldreombudet Maria Nilséus hjälper de personer som behöver stöttning att besvara enkäten.

Samtliga hemtjänstgrupper har haft utvecklingsdagar. Personalen har jobbat gemensamt utifrån värdeorden från den nationella värdegrunden. Hemtjänstgrupperna har tagit fram egna handlingsplaner för hur dessa värden ska uppnås.

I slutet av januari hade alla hemtjänstgrupper öppet hus för brukare och allmänhet i syfte att uppmärksamma Hemtjänstens dag den 27/1. Konceptet var mycket uppskattat och återkommer under hösten.

Beredskap vid svåra väderförhållanden Cecilia Bothin redogör för rutinen för särskilda händelser. VÄF har tagit fram en rutin för sina verksamheter som bland annat beskriver hur man agerar vid svåra väderförhållanden. Rutinen bifogas protokollet.

Frågor/funderingar från pensionärsrådet Finns det en rutin för hur man agerar när trygghetslarm inte fungerar? Svar: Den nuvarande rutinen innefattar inte just detta. Man håller på att arbeta fram en rutin för trygghetslarmen utefter en modell som finns i Jönköpings kommun.

Finns beredskap för värmeböljor? Svar: Det är möjligt att komplettera rutinen med en plan för hur man agerar vid mycket varm väder.

Det saknas information om hur man bör agera vid exempelvis värmeböljor på boras.se. Svar: Vid större nödsituationer tillkallas förvaltningens krisberedningsgrupp som sköter kommunikationen utåt.

Kvalitet på vård- och omsorgsboenden Anna-Clara Ringnes, verksamhetschef vård- och omsorgsboende och Annika Martinsson, bitr. verksamhetschef vård- och omsorgsboende, presenterar resultatet från den brukarundersökning som genomfördes på vård- och omsorgsboenden 2018. Presentationen skickas ut till samtliga ledamöter per mail.


Sida 4(7)

Vård- och omsorgsboenden riktar sig till personer med stort vårdbehov. Personerna bor i egna lägenheter eller i så kallade parbo. Omvårdspersonal finns bemannar boendet dygnet runt. För att få plats på boende krävs att den enskilde själv gör en ansökan som sedan biståndsbedömds. Verksamheten styrs av Socialtjänstlagen, politiska mål och VÄF:s mål.

I verksamheten arbetar man efter värdeorden självbestämmande, trygghet, meningsfullhet, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning och delaktighet, bemötande samt insatser av god kvalitet.

2018 års brukarundersökning visar att vård- och omsorgboendena har förbättrat sig på många områden, men mycket förbättringsarbete återstår. Personal på alla boenden har arbetat fram en plan för hur målen ska uppnås.

Frågor/funderingar från pensionärsrådet Hur går man till väga när personen som ska ansöka om boende är dement och inte själv kan skriva ansökan? Svar: Biståndsbedömningen hanteras av myndighetsenheten. Enligt Socialtjänstlagen ska den enskilde själv ansöka, detta för att förhindra att personer placeras på boenden mot sin vilja.

Hur hög är efterfrågan på parbo? Svar: Efterfrågan har varit ganska hög, det har tidvis varit kö. Efterfrågan går upp och ned. Det räcker att en av de personer som flyttar in i parbo uppfyller kriterierna.

Vad händer med den friska partnern om personen med vårdbehov går bort? Svar: Partnern får bo kvar tillsvidare, men får förtur till lämpligt boende ofta trygghetsboende. Vård- och omsorgsboenden ska vara till för de med stort vårdbehov. Detta är reglerat i kontraktet.

Omorganisationen 2017 medförde att äldreomsorgen försämrades. Arbetet följs inte upp som tidigare. Varför tar man inte lärdom av tidigare arbetssätt? Information som gick ut till vårdtagare 2017 gäller inte längre. Svar: Allt görs inte på nytt sätt. Till stora delar arbetar vi som tidigare. 2017 var ett kämpigt år, man tänkte om 2018. Krävs dialog när de tidigare stadsdelarna nu ska arbeta tillsammans. Den information som gick ut 2017 gäller fortfarande. Levnadsberättelser skrivs fortfarande och kopplas till genomförandeplanen. Allt mindre skrivs dock ut på papper, mycket finns digitalt.

Information om mötesplatserna Linda Svensson-Perlstedt, enhetschef öppna mötesplatser och anhörigstöd, informerar om de öppna mötesplatserna. En reklamfilm för mötesplatserna visas. Presentationen skickas ut till samtliga ledamöter per mail.

Det finns 11 mötesplatser i kommunal regi och ett antal som drivs av föreningar. Målsättningen med mötesplatserna är att de ska vara förebyggande, nytänkande, lättillgängliga, ha kompetenta medarbetare och samverka med


Sida  5(7)

aktörer i civilsamhället. Målen är hämtade från inriktningsdokumntet. Under det senaste året har besöksstatistiken ökat.

Uppsökande verksamhet genomförs även. Seniorhälsokonsulter åker ut och möter seniorer i sina hem som i dagsläget enbart har trygghetslarm som insats. Broschyrer med kontaktuppgifter till seniorhälsokonsulenterna har delats ut. Mötesplatserna har även bussar för att kunna ta sig ut till seniorer och marknadsföra mötesplatserna.

Frågor/funderingar från pensionärsrådet: Bedrivs uppsökande verksamhet på offentliga platser såsom mataffärer? Svar: Ja. Stadsbussarna är även en bra plats att locka nya besökare.

Broschyrerna om seniorhälsokonsulenterna har svart text på blå bakgrund vilket gör det svårt för synskadade att läsa.

Det finns risk för att mötesplatserna konkurrerar ut varandra.

Det finns ingen på mötesplatserna som kan stötta vid toalettbesök eller ledsaga till och från hemmet. Detta är en förutsättning för att fler ska kunna besöka mötesplatserna.

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse Christina Sabel, SAS, Carina Molander Ivarsson, MAS och Jessica Engqvist, MAR, presenterar patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. Presentationen skickas ut till samtliga ledamöter per mail.

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen har upprättats för andra gången. Berättelsen sätts ihop utefter det sociala klustrets gemensamma mall. I kvalitetsberättelsen framgår hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka resultat som uppnåtts samt vilka åtgärder som tagits.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns behov av att förbättra dokumentation och att följa och utveckla arbetet med Samordnad individuell plan (SIP). I SIP medverkar de vårdgivare som är delaktiga i respektive persons vårdinsatser. Största andelen brukare är nöjda med hemtjänsten och vård- och omsorgsboende, enligt 2018 års brukarundersökning.

Under året har SAS utrett 89 händelser enligt lex Sarah, varav sex anmäldes till IVO. MAS/MAR har utrett 55 händelser, varav två anmäldes som lex Maria. Som riskområden utmärker sig fall (6531 avvikelser), läkemedel (3718 avvikelser) och trycksår (29 avvikelser).

MAS/MAR/SAS gör verksamhetstillsyner med viss regelbundenhet, både planerade och oplanerade. Både kommunala och privata verksamheter besöks.

Under året har utökat arbete med munhälsa inletts. Rutinen ”Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård” har implementerats. Två tandvårdshygienister (TAIK) har anställts för att kunna utbilda personal i munvård. Arbetet fortgår under 2019.


Sida 6(7)

Inom demensvård jobbar man mycket med BPSD. Omvårdnadspersonal gör BPSD-skattningar utifrån symptom. Omvårdnadspersonal utbildas inom BPSD för att kunna genomföra dessa skattningar.

Frågor/funderingar från pensionärsrådet: Varför skrivs olämpliga läkemedel ut? Svar: Det är en komplex fråga. Ibland ses läkemedel som en snabb lösning. Inom äldreomsorgen vill man se till att andra lösningar prövas före läkemedel.

Vem bedömer läkemedlen är lämpliga eller olämpliga? Svar: Det finns riktlinjer från Socialstyrelsen att utgå ifrån.

Är det möjligt att samarbeta med apotekare vid läkemedelsgenomgångar? Svar: I nuläget finns inget samarbete med apotekare, men man arbetar med att ta fram bättre metoder för att exempelvis kontrollera kompatibiliteten mellan olika läkemedel.

De digitala läkemedelsskåpen fungerar inte vid strömavbrott. Svar: Vi är medvetna om detta. Det kan köpas till batteridriven back-up till skåpen. Planen är att köpa in fler skåp.

Finns det en tystandskultur som hindrar personal från att anmäla avvikelser? Svar: Får man fråga varje verksamhet. MAS/MAR/SAS har sett en stor ökning på antalet anmälningar, vilket tyder på att personal på enheterna är villiga att rapportera.

Influensavaccination för brukare På mötet den 20/11 2018 ställdes en fråga om influensavaccination. MAS/MAR svarar att alla inskrivna patienter i hemsjukvården erbjuds vaccination. Styrs av hälso- och sjukvårdsavtalet och överenskommelser med primärvården. Det har inte varit tal om att alla personer över 65 år ska på influensavaccination i Västra Götalandsregionen.

Personalbristens påverkan på incidentrapporter under sommaren På mötet den 20/11 2018 ställdes en fråga om hur personalbristen har påverkat incidentrapporter under sommaren. MAS/MAR/SAS svarar att det inte varit någon märkbar skillnad i antalet incidentrapporter under sommaren.

6. Övriga frågor

- Reglementet för det lokala pensionärsrådet borde revideras i och med ny mandatperiod. Annika undersöker vilket reglemente som är aktuellt.

- Ges ersättning för parkering/körsträckor? Melissa kollar upp.

- Maria Nilséus informerar att Leva & Fungera-mässan hålls i Göteborg 26-28 mars 2019. Det är kostnadsfritt att delta. Anmälan görs via Leva & Fungera hemsida.


Sida 7(7)

- Kallelse önskas två veckor innan mötet hålls.

- Nästkommande möte den 28 maj inleds med en timmes fri diskussion. Ledamöter skickar in frågor som ska diskuteras till nämndsekreterare Melissa Lennartsson så att rätt personer kan bjudas in för att svara.

- Punkter till nästkommande möte:

o In- och utskrivningsrutiner, samverkan mellan bl.a. kommun och vårdcentraler.

o Demenslotsen

o Planering för nya trygghetsboenden

o Budget för 2019

7. Mötet avslutas

Mötet avslutas klockan 12:17.

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Johan Wikander

Lotta Löfgren Hjelm